Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We willen uw persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze Privacypolicy leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verzamelen, gebruiken, verwerken en/of overdragen.

Door persoonsgegevens mee te delen gaat u uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacypolicy en met de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Wie verzamelt mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Aspiravi Energy, een Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Thor Park 8300 Poort Genk 8300, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0553.706.187 ("Aspiravi Energy").

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent onze Privacypolicy, kan u terecht op welkom@aspiravi-energy.be.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De persoonsgegevens die worden gevraagd en verzameld kunnen volgende categorieën van gegevens omvatten: uw naam, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, taal, geslacht, energieconsumptie, rekeningnummer, klantenhistoriek en gezinssamenstelling, alsook uw IP-adres.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Algemeen verzamelt en verwerkt Aspiravi Energy persoonsgegevens met het oog op de levering van groene, lokale energie in België.

Aspiravi Energy verwerkt de persoonsgegevens van klanten in het kader van volgende activiteiten:

  • het aanvragen, bevestigen en afsluiten van een energiecontract met Aspiravi Energy, alsook het opvolgen van uw contract en schuldvorderingen (met inbegrip van de nodige stappen bij de vorige leverancier, de netbeheerder en de evenwichtsverantwoordelijke);
  • het verwerken van gegevens voor marketing-, public relations- en prospectiedoeleinden;
  • het versturen van een nieuwsbrief;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het behandelen van vragen, mededelingen, klachten of verzoeken;
  • voor het verwerken van en/of de overdracht van uw gegevens in het kader van de overdracht van schuldvorderingen aan een derde.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Als klant van Aspiravi Energy zullen uw persoonsgegevens voor voornoemde doeleinden opgeslagen worden zolang u klant bent van Aspiravi Energy. Bij beëindiging van uw leveringscontract, zullen wij uw persoonsgegevens bijhouden zolang dit nodig is in het kader van zulke beëindiging en voor de opvolging van eventuele nog openstaande schuldvorderingen en/of betwistingen .

Uw persoonsgegevens worden steeds bijgehouden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd.

Worden mijn persoonsgegevens ook aan derden doorgegeven?

Aspiravi Energy kan uw persoonsgegevens meedelen aan andere entiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met Aspiravi Energy, aan ondernemingen die contractueel met haar verbonden zijn of die ten behoeve van Aspiravi Energy bepaalde persoonsgegevens verwerken, alsook aan iedere relevante netbeheerder of de vorige leverancier van de klant, teneinde de uitvoering van het contract en de invordering van facturen efficiënt te laten verlopen, alsook aan de wetgevende of regulerende instanties, indien deze hierom verzoeken.

Ook met Hefboom VZW, Limburg Wind CV, Aspiravi Samen CV en ECO2050 CV kunnen gegevens worden uitgewisseld met betrekking tot klanten die coöperanten zijn van Limburg Wind, Aspiravi Samen en/of ECO2050.

In geen geval worden persoonsgegevens naar landen buiten de EER doorgegeven.

Aspiravi Energy garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Kan ik mijn persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen?

U heeft recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens, indien deze onjuist, onvolledig of niet langer relevant zouden zijn.

Verder heeft u te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, de verwerking ervan te laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f) van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Bovendien, heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Indien u niet langer promotionele of andere marketing e-mails wenst te ontvangen, dan kan u ons eveneens contacteren.

U kan dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar welkom@aspiravi-energy.be of ons hiertoe een verzoek te richten via de login zone ‘My Aspiravi Energy’. Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent, kan Aspiravi Energy uw identiteit verifiëren. Wees altijd zo specifiek mogelijk als u uw rechten wilt uitoefenen. Dan kan Aspiravi Energy uw vraag concreet en correct behandelen.

Beveiligingsmaatregelen

Aspiravi Energy treft, overeenkomstig artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijke verlies, ongeoorloofde aanpassingen, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit.

Wijzigingen

Deze Privacypolicy kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Op deze webpagina treft u steeds de laatste versie van onze Privacypolicy (laatst gewijzigd op 21 april 2021.

Klacht

Ieder beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).