Deze Privacyverklaring is van toepassing op de website www.aspiravi-energy.be (hierna de "Website") en het verzamelen, het gebruik, de verwerking en/of de overdracht van persoonsgegevens van (huidige, toekomstige of voormalige) klanten van Aspiravi Energy. Ze dient in ieder geval samen gelezen te worden met onze Cookieverklaring (www.aspiravi-energy.be/Cookieverklaring) en onze Website Disclaimer www.aspiravi-energy.be/Disclaimer.

Door de website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen via de Website, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze Privacyverklaring en met de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Wie verzamelt mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Aspiravi Energy, een Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Thor Park 8300 Poort Genk 8300, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0553.706.187 ("Aspiravi Energy").

De bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt door Aspiravi Energy hoog in het vaandel gedragen. Aspiravi Energy handelt dan ook steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). In dit verband, heeft Aspiravi Energy eveneens de vereiste aanmeldingen gedaan bij de Belgische Privacy Commissie, dewelke u in het openbare register kan raadplegen.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

De persoonsgegevens die worden gevraagd en verzameld via de Website kunnen volgende categorieën van gegevens omvatten: uw naam, woonplaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, taal, geslacht, energieconsumptie, rekeningnummer, klantenhistoriek en gezinssamenstelling, alsook uw IP-adres.

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Aspiravi Energy verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van volgende activiteiten:

- het aanvragen, bevestigen en afsluiten van een energiecontract met Aspiravi Energy, alsook het opvolgen van uw contract en schuldvorderingen (met inbegrip van de nodige stappen bij de vorige leverancier, de Netbeheerder en de evenwichtsverantwoordelijke);

- het verwerken van gegevens voor marketing- , public relations- en prospectiedoeleinden;

- het versturen van een nieuwsbrief;

- het analyseren van persoonsgegevens voor statistische doeleinden: Bij een bezoek aan onze Website worden onder meer volgende gegevens verzameld, uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de datum en duur van uw bezoek aan de Website, de externe website die u heeft doorverwezen naar de Website, de pagina’s op de Website die u bezocht hebt – zie ook onze Cookieverklaring (www.aspiravi-energy.be/Cookieverklaring);

- het voldoen aan wettelijke verplichtingen;

- het behandelen van vragen, mededelingen, klachten of verzoeken;

- voor het verwerken van en/of de overdracht van uw gegevens in het kader van de overdracht van schuldvorderingen aan een derde.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens zullen voor deze doeleinden opgeslagen worden zolang u klant bent van Aspiravi Energy. Bij beëindiging van uw contract, zullen wij uw persoonsgegevens bijhouden zolang dit nodig is in het kader van zulke beëindiging en voor de opvolging van eventuele nog openstaande schuldvorderingen en/of betwistingen.

In alle andere gevallen, worden de persoonsgegevens die via deze Website verzameld worden bijgehouden voor een maximale periode van 10 jaar.

Worden mijn persoonsgegevens ook aan derden doorgegeven?

Aspiravi Energy kan uw persoonsgegevens meedelen aan andere entiteiten van de groep waartoe zij behoort, aan ondernemingen die contractueel met haar verbonden zijn of die ten behoeve van Aspiravi Energy bepaalde persoonsgegevens verwerken, alsook aan iedere relevante netbeheerder of de vorige leverancier van de klant, teneinde de uitvoering van het contract en de invordering van facturen efficiënt te laten verlopen, alsook aan de wetgevende of regulerende instanties, indien deze hierom verzoeken.

Ook met Hefboom VZW, Limburg Wind CVBA en Aspiravi Samen CVBA kunnen gegevens worden uitgewisseld met betrekking tot klanten die coöperanten zijn van Limburg Wind en/of Aspiravi Samen.

In geen geval worden persoonsgegevens naar landen buiten de EER doorgegeven.

Kan ik mijn persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen?

U heeft recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens, indien deze onjuist, onvolledig of niet langer relevant zouden zijn. U kan dit recht uitoefenen door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek hiertoe naar Aspiravi Energy te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart. U kan ons hiertoe per post contacteren of een e-mail sturen naar welkom@aspiravi-energy.be.

Indien u niet langer promotionele of andere marketing e-mails wenst te ontvangen, dan kan u ons eveneens kosteloos contacteren via bovenstaande contactgegevens of ons hiertoe een verzoek richten via de login zone My Aspiravi Energy.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd te gewijzigd worden. Op deze webpagina treft u steeds de laatste versie van onze Cookieverklaring (laatst gewijzigd op 17 maart 2015).